Obliczenia statystyczne są punktem wyjścia do formułowania sądów, opinii w zakresie zjawisk, które nas interesują. Obliczenia statystyczne pomagają uporządkować dane, zweryfikować czy obserwowane zależności są przypadkowe, czy jednak wynikają z pewnych prawidłowości. Obliczenia statystyczne to działania matematyczne, które muszą być przeprowadzone dokładnie, ze starannością. W innym przypadku nawet najlepsze wyniki będą źródłem błędów. Obliczenia statystyczne wykonujemy na podstawie danych dotyczących rozmaitych zjawisk.

Nasza oferta:

 • testowanie hipotez statystycznych
 • test istotności dla jednej próby
 • test istotności dla dwóch prób niezależnych
 • test istotności dla dwóch prób zależnych
 • średnia, dominanta, kwartale, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności
 • analiza wariancji
 • test: chi kwadrat, Kołomogorowa-Smirnowa, Shapiro-Wilka, losowości próby, U Manna-Whitneya, H Kruskala-Wallisa, McNemara, Q Cochrana, znaków, Wilcoxona, Friedmana i inne
 • regresja liniowa
 • korelacja: Pearsona, rang Spearmana, rang Kendalla
 • współczynniki: V Cramera, C Pearsona, T Czupurowa
 • szeregi czasowe
 • karty kontrolne
 • standaryzacja wyników

 Proponujemy także:

 • przygotowanie danych do analizy
 • czyszczenie, porządkowanie, ujednolicanie danych
 • konsultacje i doradztwo w zakresie metod obliczeniowych

Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami!